ŠTATÚT SÚŤAŽE zverejnenej na Facebooku 4.12.2021


“FB súťaž o levanduľovú kozmetiku”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Esenzia, s.r.o

Sídlo: Kuzmányho 2, Banská Bystrica

IČO: 52663655
DIČ: 2121112202

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 4.12.2021 do 7.12.2021, 21:00 hod. V tomto termíne je možné sa súťaže zúčastniť.

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý fanúšik profilu Modrá púpava na Facebooku.

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

  1. Výhra

Výhrou v súťaži je: dvojica výrobkov značky Modrá púpava: kozmetický olej Grassia Ylang-ylang a masážny kameň Gua-sha (+ ako bonus vzorka krému Irisa)

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook profile Modrá púpava v nedeľu 7.12. 2021 o 21:30 hod.  Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom cez Facebook Messenger. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Organizátor Výhercovi pošle výhru na svoje náklady na adresu udanú výhercom buď kuriérom alebo cez Packetu/Zásielkovňu.

  1. Ochrana osobných údajov

Organizátor súťaže sa zaväzuje splniť voči účastníkom súťaže všetky legislatívne podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Viac tu: Ochrana osobných údajov.

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Banskej Bystrici, dňa 4.12.2021.